دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
کلیزې

تقویم سال ۱۴۳۹هـ ق /۱۳۹۶-۱۳۹۷هش

د لويې (ديوالي) جنتري انځور په کيکاږلو سره  PDF بڼه هم کتلای شئ!

 

دهمدې کال وړه (جیبي) جنتري 

Calendar 1439 hijri

اړوند نور مطالب او مجلې

د ۱۴۴۲هـ.ق/۱۳۹۹-۱۴۰۰هـ.ش کال کلیزه

Habibullah Helal

د ۱۴۴۰هـ. ق. /۱۳۹۷-۱۳۹۸هـ.ش. کال کلیزه

Habibullah Helal

تقویم سال ۱۴۳۸هـ ق /۱۳۹۵-۱۳۹۶هش

Habibullah Helal