دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
شهامت

دشهامت دنهم کال لومړۍ ګڼه چاپ شوه

شهامت هغه دیني ، سیاسي ، علمي  او جهادي مجله ده  چې دافغانستان اسلامي امارت  دفرهنګي چارو کمیسیون  په مبتکرانه هڅو دوامدار له چاپه راوځې او دخپلو لوستونکو علمي، جهادي او ادبي تنده خړوبوي له نیکمرغه دادی دلوی خدای په مرسته او دکمیسیون په زیار دنهم کال لومړۍ او پرلپسې يو پنځوسمه ګڼه یې تازه چاپ او دعلم او قلم مینوالو ته وړاندې شوه

دشهامت په نوې تازه چاپ شوې  ګڼه کې دهېواد دنوموتو مجاهدو قلموالو اولیکوالو په زړپورې لیکنې جامع تحلیلونه  او تبصرې  په پښتو او درې ژبو کې چاپ شوې دي  شهامت پال لوستوال  کولی شي دشهامت نوې چاپ شوې ګڼه دفرهنګي چارو کمیسیون دتوزیع څانګې داړوند مراجعو  څخه ترلاسه کړې

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145804454053710&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=ilte0z0v010137r2000DAeofo5bja&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D17554&v=1&out=https%3A%2F%2Fia601502.us.archive.org%2F29%2Fitems%2FShahamatNew62015%2FShahamat%2520New%2520%25206-%25202015.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA&title=%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D9%86%D9%87%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%88%D9%85%DA%93%DB%8D%C2%A0%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%E2%80%8C%D8%AF%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%DB%8C%26nbsp%3B” target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]

اړوند نور مطالب او مجلې

د شهامت مجلې۶۴مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د شهامت مجلې60مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د شهامت مجلې62مه ګڼه چاپ شوه!

admin