دشهامت ۵۳مه ګڼه چاپ شوه

دافغانستان اسلامي امارت فرهنګي چارو کمیسیون دعلمي او نشراتي خدمتونو په دوام دادی لله الحمد دشهامت مجلې دنهم کال دریمه او پرلپسي ۵۳مه ګڼه په  ښکلي ډیزاین او اعلی صحافت له چاپه راووته،  تازه له  چاپه  د راوتې ګڼې پخپلو  ۷۲ مخونو کې  دهېواد دنومیالیو مجاهدو قلموالو بېلا بېلې علمي، سیاسي، اجتماعي، جهادي او دیني […]

دافغانستان اسلامي امارت فرهنګي چارو کمیسیون دعلمي او نشراتي خدمتونو په دوام دادی لله الحمد دشهامت مجلې دنهم کال دریمه او پرلپسي ۵۳مه ګڼه په  ښکلي ډیزاین او اعلی صحافت له چاپه راووته،  تازه له  چاپه  د راوتې ګڼې پخپلو  ۷۲ مخونو کې  دهېواد دنومیالیو مجاهدو قلموالو بېلا بېلې علمي، سیاسي، اجتماعي، جهادي او دیني لیکنې چاپ کړیدې، چې لوستل یې دلوستونکو علمي او ادبي تنده ماتوي درانه مینوال کولی شي د شهامات تازه چاپ شوې ګڼه دفرهنګي چارو کمیسیون دتوزیع له  څانګې څخه ترلاسه کړې په درنښت

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145804470856110&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=ilte540u010137r2000DAeofo5bja&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D32921&v=1&out=https%3A%2F%2Fia601507.us.archive.org%2F26%2Fitems%2FShahamat1020151%2FShahamat%252010%2520-%25202015.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA&title=%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%DB%B5%DB%B3%D9%85%D9%87%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%26nbsp%3B” target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]