دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
مورچل

دمورچل مجلې ۱۰۵مه ګڼه چاپ شوه

یولسم کال پنځمه، پرلپسې ۱۰۵مه ګڼه مورچل مجله هم  ددې مجلې دمخلصو قلموالو  ملګرو په مرسته ترچاپ ووته، لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده مورچل میاشتنۍ مجله داسلامي امارت نظامي خپرونه ده، چې له نظامي میاشتنیو خبرونو سره په څنګ کې په نورو سیاسي، علمي، معلوماتي او ادبي مطالبو هم ښکلې وي، هیله ده چې ترلاسه يې کړئ او خپله تنده پرې ماته کړئ!

 Morchal PDF

د مئ میاشتې جهادي خبرونه

اړوند نور مطالب او مجلې

د مورچل مجلې (۱۱۹)مه ګڼه چاپ شوه

admin

د مورچل  مجلې (۱۲۴)مه ګڼه چاپ شوه!

admin

دمورچل مجلې (۹۸)ګڼه تازه چاپ شوه

admin