دمورچل مجلې (۹۰) ګڼه چاپ شوه

داسلامي امارت دفرهنګي چارودکمیسیون دځوانو او تاندو فرهنګیانو په هڅو  دادی دلوی خدای ج په مرسته دمورچل میاشتینۍ مجلې  دلسم خپرنیز کال پرله پسي (۹۰)ګڼه ،د۲۰۱۶ز کال دویمه شماره په (۱۶۴)مخونو کې په ښکلې صحافت ،رنګین ټایټل او ښه اډون سره چاپ شوه ! مورچل میاشتینۍ چې داځل هم دتیر په څیر دمیاشتنیو جهادي خبرونودخپراوې […]

داسلامي امارت دفرهنګي چارودکمیسیون دځوانو او تاندو فرهنګیانو په هڅو  دادی دلوی خدای ج په مرسته دمورچل میاشتینۍ مجلې  دلسم خپرنیز کال پرله پسي (۹۰)ګڼه ،د۲۰۱۶ز کال دویمه شماره په (۱۶۴)مخونو کې په ښکلې صحافت ،رنګین ټایټل او ښه اډون سره چاپ شوه !

مورچل میاشتینۍ چې داځل هم دتیر په څیر دمیاشتنیو جهادي خبرونودخپراوې تر څنګ دهیواد او نړۍ پرسیاسي حالاتو تودي تبصرې ،جهادي ،علمي او معلوماتي لیکنې خپلو لوستوالو ته چاپ کړي ،هڅه یې کړي، چې دروان مقدس جهاد پرخلاف  دلویدیځ پالو هیواد نما رسنیودزهرجنو تبلیغاتو داغیزمخه ونیسي او په خپلو څوصفحو کې خپلو لوستونکې له حقایقو خبر وساتي .

هیله ده مورچل ومومئ او خپله مطبوعاتي تنده پرې ماته کړئ !

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145810745285810&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iluffkt2010137r2000DAkx18ccte&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D44026&v=1&out=https%3A%2F%2Fia801508.us.archive.org%2F19%2Fitems%2FMorchalFeb2016%2FMorchalFebr2016Jpg.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25DA%2586%25D9%2584&title=%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D9%84%DB%90%20(%DB%B9%DB%B0)%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%20!%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A” target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]