دڅرک تازه ګڼه چاپ او خپره شوه.

دڅرک مجلې تازه ګڼه چی دروان ‍۳۹۳ کال دکب میاشتې او د میلادی کال ۲۰۱۵ د فبروری له میاشتې سره سمون لري چاپ او خپره شوه . په دغه ګڼه کې چې د روانې او تیري میاشتي دتازه نړیوالو او دهیواد دمهمو پیښو دلچسپه روزنیز او ښکلي تحلیلی مطالب او ډول ډول په زړه پوري […]

دڅرک مجلې تازه ګڼه چی دروان ‍۳۹۳ کال دکب میاشتې او د میلادی کال ۲۰۱۵ د فبروری له میاشتې سره سمون لري چاپ او خپره شوه .

په دغه ګڼه کې چې د روانې او تیري میاشتي دتازه نړیوالو او دهیواد دمهمو پیښو دلچسپه روزنیز او ښکلي تحلیلی مطالب او ډول ډول په زړه پوري لیکني، حماسي شعرونه او ادبي ټو ټي لري په ښکلي قطع او رنګین صحافت د ښاغلو مینه والو د مطالعې جو ګه ګرځیدلي .

هیله ده د درنو لوستوالو او مینه والو تنده خړوبه او سیرابه وګرځي

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145804320483810&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iltd8t5d010137r2000DA8ftkx8gy&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D4157&v=1&out=https%3A%2F%2Fia601502.us.archive.org%2F27%2Fitems%2FSrakJpg32015%2Fsrak%2520jpg%2520%25203%2520-%25202015.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25DA%2585%25D8%25B1%25DA%25A9&title=%D8%AF%DA%85%D8%B1%DA%A9%20%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%A7%D9%88%20%D8%AE%D9%BE%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D9%87.%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%20″ target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]