دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت

اړوند نور مطالب او مجلې

شماره چهل وپنجم(۴۵)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal

شماره (۳۹)ویژه مجله حقیقت به مناسبت پیمان پایان اشغال چاپ شد

Habibullah Helal

د حقیقت مجلې ۱۶مه ګڼه

salik