د حقیقت مجلې ۱۴مه ګڼه

د حقیقت دوې میاشتنې مجلې، چې په دری ژبه د اسلامي امارت د فرهنګي چارو کمیسیون په امتیاز خپریږي، پرله پسې څوارلسمه ګڼه یې تازه له چاپه راوتې ده. د حقیقت مجلې PDF  بڼه له دې ځایه ښکته کولای شئ

14th-Issue-tittle1
د حقیقت دوې میاشتنې مجلې، چې په دری ژبه د اسلامي امارت د فرهنګي چارو کمیسیون په امتیاز خپریږي، پرله پسې څوارلسمه ګڼه یې تازه له چاپه راوتې ده.