دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
مورچل

د مورچل مجلې (۱۱۵)مه ګڼه چاپ شوه

مورچل میاشتنۍ مجله د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کميسیون په امتیاز چاپيږي په افغانستان کې د روان وضعیت ته په کتو د غوره ليکوالو ، سياسيونو او شنونکو مقالې او تبصرې تر هيوادوالو رسوي.

دا مجله په خپلو غوره سياسي ، علمي او ادبي مطالبو، څېړنيو مقالو، راپورتاژونو او مرکو سره په افغانستان کې د یرغلګرو او ګوډاګي رژیم اهداف په ډاګه کوي، د هغوی له جنایتونو پرده پورته کوي او ترڅنګ  يې د روانو جهادي فعالیتونو او د ګرمو مورچلونو د پېښو او حوادثو څخه مو خبر ساتي، هیله ده پر مطالعه یې تنده ماته  او دفرهنګي جهاد پدې مورچل کې  دیرغلګرو اهداف وپیژنئ !

اداره

د مورچل مجله او ورسره مل میاشتني جهادي خبرونه له دې ځایه ښکته کړئ!

د مجلې د مضامینو فایل

* * *

د مورچل د میاشتني جهادي خبرونو فایل

اړوند نور مطالب او مجلې

د مورچل مجلې کالګڼه (۱۱۲) ګڼه چاپ شوه

admin

دمورچل مجلې (۹۴) يمه ګڼه چاپ شوه

admin

د مورچل مجلې (۱۴۶)مه ګڼه چاپ شوه!

admin