دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
مورچل

د مورچل مجلې (۱۱۷)مه ګڼه چاپ شوه

مورچل میاشتنۍ مجله د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کميسیون په امتیاز چاپيږي په افغانستان کې د روان وضعیت ته په کتو د غوره ليکوالو ، سياسيونو او شنونکو مقالې او تبصرې تر هيوادوالو رسوي.

دا مجله په خپلو غوره سياسي ، علمي او ادبي مطالبو، څېړنيو مقالو، راپورتاژونو او مرکو سره په افغانستان کې د یرغلګرو او ګوډاګي رژیم اهداف په ډاګه کوي، د هغوی له جنایتونو پرده پورته کوي او ترڅنګ  يې د روانو جهادي فعالیتونو، د ګرمو مورچلونو د پېښو او حوادثو څخه مو خبر ساتي، هیله ده پر مطالعه یې تنده ماته  او دفرهنګي جهاد پدې مورچل کې  دیرغلګرو اهداف وپیژنئ!

اداره

مورچل خپل کمپیوټر ته ښکته کړئ!

PDF FILE

د مورچل میاشتني جهادي خبرونه له دې ځای څخه ښکته کړئ!

PDF FILE

اړوند نور مطالب او مجلې

د مورچل مجلې (۱۱۶) مه ګڼه چاپ شوه

admin

د مورچل مجلې (۱۰۸)مه ګڼه چاپ شوه

admin

د مورچل  مجلې (۱۲۵)مه ګڼه چاپ شوه!

admin