دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
مورچل

د مورچل  مجلې (۱۲۲)مه ګڼه چاپ شوه!

مورچل میاشتنۍ مجله د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کميسیون په امتیاز چاپيږي په افغانستان کې د روان وضعیت ته په کتو د غوره ليکوالو ، سياسيونو او شنونکو مقالې او تبصرې تر هيوادوالو رسوي.

دا مجله په خپلو غوره سياسي ، علمي او ادبي مطالبو، څېړنيو مقالو، راپورتاژونو او مرکو سره په افغانستان کې د یرغلګرو او ګوډاګي رژیم اهداف په ډاګه کوي، د هغوی له جنایتونو پرده پورته کوي او ترڅنګ  يې د روانو جهادي فعالیتونو، د ګرمو مورچلونو د پېښو او حوادثو څخه مو خبر ساتي، هیله ده پر مطالعه یې تنده ماته  او دفرهنګي جهاد پدې مورچل کې  دیرغلګرو اهداف وپیژنئ!

اداره

مورچل مجله له دې ځایه خپل کمپیوټر ته واچوئ!

اړوند نور مطالب او مجلې

دمورچل مجلې (۹۳)ګڼه چاپ شوه

admin

د مورچل مجلې (۱۳۶)مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د مورچل مجلې (۱۳۲) مه ګڼه چاپ شوه!

admin