دمجلاتو دافغانستان اسلامي امارت وب سایت
شهامت

شهامت مجلې نوې ګڼه چاپ شوه

دافغانستان  اسلامي امارت  فرهنګي چارو کمیسیون د پرلپسي مطبوعاتي او علمي نوښتونو او خدمتونو په لړ کې دشهامت مجلې د نهم کال ۵مه پرلپسي ۵۵ مه ګڼه له چاپ څخه راووته.

 شهامت په نوې چاپ شوې ګڼه کې  په بیلا بېلو،دیني، علمي ، سیاسي جهادي ، کلتوري  او معلوماتي موضوعاتو  دهېواد د نومیالیو مجاهدو قلموالو په زړه پورې لیکنې، سیاسې تبصرې علمي څېړنې او مقالې  په اعلي  صحافت او په زړپوري ډیزاین  چاپ شوې دي ،درانه لوستوال اومینوال  کولی شي دشهامت  نوې  چاپ شوې ګڼه دفرهنګي چارو کمیسیون دتوزیع  له څانګې څخه ترلاسه او خپله علمي ، ادبي او جهادي تنده پرې خړوبه کړي

دشهامت دادرې لخوا

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145681312321214&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=il90hn1y010137r2000DA4jf1e1nt&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D41682&v=1&out=https%3A%2F%2Fia601504.us.archive.org%2F14%2Fitems%2FShahamatJpgFeb2016%2Fshahamat%2520jpg%2520Feb%25202016.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%2B&title=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%84%DB%90%20%D9%86%D9%88%DB%90%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%20%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%E2%80%8C” target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]

اړوند نور مطالب او مجلې

د شهامت مجلې۷۶مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د شهامت مجلې63مه ګڼه چاپ شوه!

admin

د شهامت مجلې۶۴مه ګڼه چاپ شوه!

admin