عالیقدرامیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد (رحمه الله) ته دشهامت ځانګړې ګڼه چاپ شوه

بسم الله الرحمان الرحیم عالیقدرامیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد (رحمه الله) ته دشهامت ځانګړې ګڼه چاپ شوه دافغانستان داسلامي امارت دفرهنګې چارو کمیسیون په نوښت او ابتکار دشهامت دنهم کال دوهمه پرلپسې ۵۲ مه ګڼه چې دافغانستان اسلامي امارت دمؤسس او زعیم عالیقدر امیر المؤمنین [ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله] دوفات له امله […]

بسم الله الرحمان الرحیم
عالیقدرامیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد (رحمه الله) ته دشهامت ځانګړې ګڼه چاپ شوه
دافغانستان داسلامي امارت دفرهنګې چارو کمیسیون په نوښت او ابتکار دشهامت دنهم کال دوهمه پرلپسې ۵۲ مه ګڼه چې دافغانستان اسلامي امارت دمؤسس او زعیم عالیقدر امیر المؤمنین [ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله] دوفات له امله د نوموړي ژوند،خدمتونو او کارنامو ته ځانګړې شوې پکې دهېواد د نومیالیو لیکوالو او قلموالو بیلا بیلې لیکنې په راښکونکي ډیزااین او اعلی صحافت چاپ شویدي درانه مینوال کولی شي چې دشهامت نوې ځانګړې ګڼه دفرهنګي چارو کمیسیون دتوزیع له څانګې ترلاسه کړې په درنښت

[su_button url=” http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145174939374215&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iix93juu010137r2000DAiidzo1sh&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D25107&v=1&out=https%3A%2F%2Fia601508.us.archive.org%2F33%2Fitems%2Fshahamat_201508%2Fshahamat.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25DA%25AB%25DA%25BC%25D9%2587%2B&title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%20(%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87)%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%DA%81%D8%A7%D9%86%DA%AB%DA%93%DB%90%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A” target=”blank” icon=”icon: file-pdf-o”]مجله ښکته کړئ [/su_button]