دشهامت داتم کال کالګڼه چاپ شوه

له نیکمرغه دشهامت داتم کال (کالګڼه) اوپرلپسي پنځوسمه ګڼه دافغانستان داسلامي امارت دفرهنګي چارو کمیسیون په مبتکرانه هڅو اودنویواسلامي استعدادونو دراټوکېدو اوزرغونېدو په نیک پال او دلوستونکو دعلمي او جهادي تندې خړوبولوپه نیت په چاپي بڼه وړاندې کړه! دشهامت په تازه چاپ ګالڼګه کې دافغانستان اسلامي امارت دزعیم امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد (حفظه الله) […]

له نیکمرغه دشهامت داتم کال (کالګڼه) اوپرلپسي پنځوسمه ګڼه دافغانستان داسلامي امارت دفرهنګي چارو کمیسیون په مبتکرانه هڅو اودنویواسلامي استعدادونو دراټوکېدو اوزرغونېدو په نیک پال او دلوستونکو دعلمي او جهادي تندې خړوبولوپه نیت په چاپي بڼه وړاندې کړه!

دشهامت په تازه چاپ ګالڼګه کې دافغانستان اسلامي امارت دزعیم امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد (حفظه الله) دژوند لیک سربیره دهېواد دنوماندو اسلامي قلموالو بېلابېلې علمي، دیني، سیاسي،جهادي او ادبي لیکنې په ښه په زړه پوري صحافت اوراښونکي اعلی ډایزاین باندې چاپ کړیدي، درانه لوستوال کولی شي دشهامت داتم کال کالګنه دفرهنګي چارو کمیسیون دتوزیع څانګې له اړوندو مراجعو څخه ترلاسه کړي.

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_145804434342610&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iltdmmqw010137r2000DAeofo5bja&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D8133&v=1&out=https%3A%2F%2Fia601508.us.archive.org%2F13%2Fitems%2FShahamatKalaganaPDF%2FShahamat%2520Kalagana%2520PDF.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA&title=%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%20%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%20″ target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]