دمورچل مجلې اتیایمه ګڼه چاپ شوه

دپولادي عزم قوي جټکې …ترعنوان لاندې سرلیکنه د ثور کودتا په افغانستان کې د غمیزو اصلي لامل   دا د پټي سر دی… عزم مو متین دی په اسلام کي د خطر مدیریت قناعت چیست و قانع کیست؟ اونورو ورته علمي ، سیاسي، ديني او اجتماعي مطالبوترڅنګ، دهیواد په بېلابېلو برخوکې  دجهادي تحرکاتو اوعملیاتو میاشتني […]

دپولادي عزم قوي جټکې …ترعنوان لاندې سرلیکنه

د ثور کودتا په افغانستان کې د غمیزو اصلي لامل

 

دا د پټي سر دی…

عزم مو متین دی

په اسلام کي د خطر مدیریت

قناعت چیست و قانع کیست؟

اونورو ورته علمي ، سیاسي، ديني او اجتماعي مطالبوترڅنګ، دهیواد په بېلابېلو برخوکې  دجهادي تحرکاتو اوعملیاتو میاشتني خبرونه، اودتلفاتود میاشتني جدول په لرلو سره په (165)   مخونوکې په ښه اوډنه او جالب صحافت له چاپه راووته .

[su_button url=”http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14580429689199&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&libId=iltd48o9010137r2000DAl32462qq&subId=bca872e874c5a41a9ed679fb136bff0c&loc=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fp%3D12613&v=1&out=https%3A%2F%2Fia800309.us.archive.org%2F19%2Fitems%2FMorchalNewMagazen4-2015%2FMorchalNewMagazen4-2015.pdf&ref=http%3A%2F%2Falemara1.org%2F%3Fs%3D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25DA%2586%25D9%2584&title=%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D9%84%DB%90%20%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%87%20%DA%AB%DA%BC%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%B4%D9%88%D9%87%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87&txt=%DA%A9%D9%85%D9%81%DB%8C%D9%88%D9%BC%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%20%DA%9A%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D8%A7%D9%8A%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DA%93%D9%8A%26nbsp%3B” target=”blank” style=”bubbles” background=”#014795″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”10″ icon=”icon: file-pdf-o” text_shadow=”0px 0px 3px #000000″]د مجلې PDF بڼه ښکته کړئ [/su_button]